Index of /3.0.5
 
..
 
Godot_v3.0.5-stable_changelog.txt 1.2 kB
 
Godot_v3.0.5-stable_export_templates.tpz 370 MB
 
Godot_v3.0.5-stable_linux_server.64.zip 11 MB
 
Godot_v3.0.5-stable_osx.fat.zip 46 MB
 
Godot_v3.0.5-stable_win32.exe.zip 18 MB
 
Godot_v3.0.5-stable_win64.exe.zip 18 MB
 
Godot_v3.0.5-stable_x11.32.zip 23 MB
 
Godot_v3.0.5-stable_x11.64.zip 20 MB
 
godot-3.0.5-stable.tar.xz 12 MB
 
godot-3.0.5-stable.tar.xz.sha256 92 B
 
mono 313 MB