Index of /3.0.6
 
..
 
Godot_v3.0.6-stable_changelog.txt 2.7 kB
 
Godot_v3.0.6-stable_export_templates.tpz 378 MB
 
Godot_v3.0.6-stable_linux_headless.64.zip 22 MB
 
Godot_v3.0.6-stable_linux_server.64.zip 11 MB
 
Godot_v3.0.6-stable_osx.fat.zip 46 MB
 
Godot_v3.0.6-stable_win32.exe.zip 19 MB
 
Godot_v3.0.6-stable_win64.exe.zip 19 MB
 
Godot_v3.0.6-stable_x11.32.zip 23 MB
 
Godot_v3.0.6-stable_x11.64.zip 21 MB
 
godot-3.0.6-stable.tar.xz 12 MB
 
godot-3.0.6-stable.tar.xz.sha256 113 B
 
mono 321 MB